Odparowanie letnie - Podzielniki wyparkowe

Częstym problemem, z którym zwracają się do nas uczestnicy systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania opartego na podzielnikach wyparkowych, jest odparowanie cieczy w kapilarach w okresie letnim. Zjawisko to oczywiście istnieje i określone jest jako parowanie dyfuzyjne na zimno. Parowanie na zimno polega na odparowaniu cieczy pomiarowej w temperaturze pomieszczenia bez oddawania ciepła przez grzejnik. Zjawisko to zachodzi przez cały okres działania podzielnika, a więc nie tylko latem, ale również zimą i jest uwzględnione w systemie rozliczeń. O udziale użytkowników w kosztach zmiennych nieruchomości decyduje parowanie efektywne, uwzględniające rzeczywiste oddanie ciepła przez grzejnik.

Relację między parowaniem efektywnym a zimnym określa tzw. stosunek wskazywania. Stosunek ten stanowi iloraz szybkości wskazywania (odparowania cieczy) przy temperaturze cieczy 5°C i przy 20°C. Stosunek wskazań dla heksanolu, czyli cieczy używanej do wypełnienia kapilar podzielnika wyparkowego, wynosi co najmniej 12. Oznacza to, że szybkość wskazywania, wyrażona w działkach skali (kreskach) na jednostkę czasu, przy temperaturze cieczy 50°C jest co najmniej dwunastokrotnie większa niż przy temperaturze cieczy 20°C. W ten sposób wpływ parowania zimnego na prawidłowość ustalenia indywidualnych udziałów użytkowników został praktycznie wyeliminowany. W celu wyrównania parowania zimnego kapilara jest napełniona powyżej punktu zerowego skali zużycia podzielnika.

Wymagania odnośnie parowania zimnego określone są w normie PN EN 835, której przedmiotem jest wyparkowy podzielnik kosztów ogrzewania. Norma ta zakłada również, że odczytu podzielnika z jednoczesną wymianą kapilary dokonuje się w jednym czasie jeden raz w roku. Każdy uczestnik systemu jest zobowiązany zatem do udostępniania swojego lokalu jedynie raz w roku, co jest niewątpliwą zaletą systemu.

wróć ⇑

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij