Trwałe relacje oparte na zaufaniu

Na Polskim rynku istniejemy już 28 lat, sukcesywnie zdobywając zaufanie naszych klientów. Świadczymy szeroki zakres usług związanych z indywidualnym rozliczaniem kosztów ciepła oraz ciepłej i zimnej wody. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie doboru, sprzedaży oraz montażu urządzeń i systemów pomiarowych do pomiaru zużycia energii cieplnej i wody: wodomierzy, podzielników ciepła, ciepłomierzy. Doceniając znaczenie zagadnień ochrony środowiska, ulepszamy nasze działania w tym kierunku.

Nieustannie rozwijamy się, dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych klientów w zakresie prowadzonej działalności. Dbamy o wysoki poziom jakości oraz o Wasze bezpieczeństwo.

Ciągle doskonalimy nasze usługi i produkty, a także system zarządzania - co uznajemy za standard. Każdego kontrahenta traktujemy indywidualnie, działamy profesjonalnie, aktywnie, jesteśmy nastawieni na pomyślne realizacje inwestycji i rozwiązywanie problemów.

Sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania oraz zadowolenie naszych klientów jest i zawsze będzie naszym celem nadrzędnym. Od lat akcentujemy potrzebę dostosowania systemów rozliczeniowych kosztów ogrzewania do specyficznych warunków polskiego budownictwa.

Zapewniamy wiarygodny z metrologicznego punktu widzenia, sprawiedliwy i niekompromitujący się w oczach opinii publicznej podział kosztów centralnego ogrzewania.

Systemy rozliczeniowe

Najnowszej generacji Podzielniki kosztów ogrzewania, w połączeniu z innowacyjnym i stale udoskonalanym systemem rozliczeniowym dają nam najlepszą jakość na Polskim rynku. Dzięki specjalnym podzielnikom kosztów ogrzewania oraz przystosowaniu sytemu do warunków polskiego budownictwa, zapewniamy wiarygodny z metrologicznego punktu widzenia, a także sprawiedliwy i niekompromitujący się w oczach opinii publicznej podział kosztów centralnego ogrzewania.

OBLICZENIA SĄ WYKONYWANE W KIELCACH WG. NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH ALGORYTMÓW OBLICZENIOWYCH ZGODNYCH Z ZAPISAMI ZNOWELIZOWANEGO PRAWA ENERGETYCZNEGO.

 • uwzględniamy w rozliczeniach specyfikę polskiego budownictwa
 • kontrolujemy i eliminujemy patologiczne zjawiska oraz możliwość wprowadzenia do systemu rozliczeniowego nieprawidłowych danych
 • dostosowujemy rachunki zbiorcze i indywidualne do wymagań Zarządcy, dzięki czemu rozliczenia są bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla lokatorów
 • na rachunkach zbiorczych i indywidualnych dla lokatora uwzględniamy i wykazujemy wszystkie zdarzenia mające wpływ na koszty ogrzewania

Dzięki w/w rozwiązaniom następuje wyeliminowanie reklamacji powodujących niepotrzebne konflikty oraz marnotrawienie czasu pracowników administracji, co potwierdzają nasi klienci.

Niektóre cechy naszych podzielników ciepła:

 • spełnia wymagania normy PN-EN 834,
 • metoda pomiarowa: dwuczujnikowa (częstotliwość pomiarów co 2 minuty)
 • możliwość montażu na każdym typie grzejnika
 • plomba elektroniczna z rejestracją daty ingerencji
 • wysoka czułość umożliwiająca stosowanie w instalacjach niskotemperaturowych
 • bieżąca autodiagnoza - ciągła wewnętrzna samokontrola prawidłowej pracy podzielnika, sygnalizowanie ewentualnych usterek, uszkodzeń lub prób ingerencji w podzielnik na jego wyświetlaczu
 • samoczynne wyłączanie rejestracji zużycia w okresie letnim
 • brak naliczania zużycia w przypadku występowania innych źródeł ciepła (ujemna różnica temperatur),
 • zapamiętywanie jednostek zużycia na koniec każdego z 12-ostatnich miesięcy
 • żywotność baterii 11 lat

Systemy telemetryczne

Do odczytu wskazań ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów ciepła, zamontowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej bądź przemysłowych. Praca systemu w oparciu o protokół komunikacyjny wg PN -EN 13757 Wireless M-Bus, częstotliwość: 868 MHz, tryb odczytu - jednokierunkowy (Wireless M-Bus T1), tryb konfiguracji – dwukierunkowy. Możliwość konfiguracji częstości transmisji w zakresie wybranych dni i godzin.

Cechy produktu:

 • odczyt danych za pomocą przenośnego terminalu bądź przez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych
 • eliminacja możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim
 • odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych
 • układ sensorów optycznych pozwala na rozpoznanie kierunku przepływu
 • odczyt danych pomiarowych całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia działaniem pola magnetycznego
 • możliwość sygnalizacji alarmów

Dane pomiarowe poprzez złącze USB transferowane są do PC administratora, gdzie są gromadzone a następnie konwertowane na formaty obsługiwane przez typowe programy rozliczeniowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii transmisji danych system zapewnia wysoką skuteczność w zakresie zdalnego odczytu wskazań urządzeń pomiarowych.

Bezpieczeństwo

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia zintegrowane w systemie radiowym mają dopuszczenia zgodne z Dyrektywą EU 89/336/EWG z 03.05.1989 r. oraz zmianami 93/68/EWG z 22.07.1993 r. Każde nasze urządzenie posiada znak CE, co oznacza, że zostało przebadane na oddziaływanie elektromagnetyczne zgodnie z obowiązującymi normami.

W przypadku stosowanego radiowego systemu odczytów, natężenie pola elektromagnetycznego jak również wielkość indukcji posiada wartości 100 krotnie mniejsze od wymaganych przez obowiązujące przepisy. W porównaniu z innymi powszechnie używanymi systemami komunikacji opartymi na technice radiowej, promieniowanie elektromagnetyczne systemu radiowego należy zakwalifikować jako niezwykle niskie (kilkaset razy mniejsze niż w przypadku telefonów komórkowych).

Zgodnie z orzeczeniem komisji badającej oddziaływanie promieniowania na organizm człowieka począwszy od wartości mocy nadajnika 500 mW musi być zachowana określona minimalna wartość odległości anteny od głowy. Z uwagi na fakt, iż wielkość mocy nadajnika w systemie radiowym jest mniejsza niż 5 mW i leży znacząco poniżej zalecanych wielkości zakresu użytkowania, toteż nie musi być zachowany żaden minimalny odstęp.

z nami zyskujesz:

System minimalizuje liczbę inkasentów oraz ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, powstających na etapie manualnego spisywania stanów liczników, jak i przy wprowadzaniu danych do systemu komputerowego. Tym samym zastosowanie Systemu Inkasenckiego obniża koszty odczytów i tworzenia baz danych.

Do tej pory odczytywanie stanu liczników było niezwykle czasochłonne. Bezprzewodowy system odczytu AMR gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, odczyt odbywa się automatycznie i wystarcza kilka godzin, by ze średniej wielkości osiedla pobrać dane o stanie liczników i wprowadzić je do komputera. Można zapomnieć o sytuacji, kiedy to inkasent starał się wielokrotnie i bezskutecznie dostać do czyjegoś mieszkania w celu odczytu urządzeń pomiarowych.

System zdalnego odczytu eliminuje konieczność fizycznego dostępu do urządzeń pomiarowych w celu spisania stanów liczydła. Lokatorzy nie muszą już oczekiwać na przybycie pracownika Administracji, dostosowywać swoich planów do terminu wizyty.

System umożliwia dokładny monitoring i kontrolę wielkości wskazań oraz terminów legalizacji urządzeń zamontowanych w lokalach mieszkalnych oraz odczytów wodomierzy i ciepłomierzy głównych, lokalnego dostawcy wody i ciepła. Urządzenia pomiarowe konstrukcyjnie przystosowane są do montażu nakładek bądź modułów radiowych bez naruszenia ich cech legalizacyjnych.

Optyczny odczyt przepływu z mechanizmów zliczających wodomierzy jest całkowicie odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Dzięki możliwości ustawienia alarmów takich jak np.: zdjęcie nakładki z wodomierza, brak przepływu, przepływ wsteczny, przyłożenie magnesu itp. zarządcy są informowani o nieprawidłowościach w eksploatacji urządzenia pomiarowego, co gwarantuje zabezpieczenie przed nadużyciami. Dodatkowo w celu zapewnienia poufności danych pomiarowych, transmisje radiowe zabezpieczone są algorytmem szyfrującym. Lokatorzy nie są narażeni na zagrożenia związane z wpuszczaniem niepowołanej, obcej osoby do swojego domu, co jest bardzo istotne w przypadku osób starszych

Automatyczne pozyskiwanie danych odczytowych umożliwia naliczanie opłaty za media na podstawie faktycznego zużycia a nie na obliczeniach szacunkowych. System można łatwo rozbudować w trakcie eksploatacji, według potrzeb i możliwości zarządcy. Dodanie urządzeń transmisji danych (retransmiterów, koncentratorów danych, serwera i stosownego oprogramowania) pozwala na przekształcenie systemu inkasenckiego w system stacjonarnego odczytu.