Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej
Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z nadesłaną, prowadzoną korespondencją elektroniczną jest: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Eco-Therm” 25-714 Kielce ul. Podklasztorna 103A/1 tel. 41-362-20-20. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: e.luczynski@eco-therm.pl.
Osoby przesyłające do nas korespondencje przekazują nam swoje dane osobowe dobrowolnie – twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, tym samym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, która nas wiąże albo w celu jej zawarcia w ramach prowadzonej działalności oraz do celów prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy polegających na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów w ramach prowadzonej działalności.
Zakres przetwarzania podanych przez Ciebie danych to adres e-mail oraz dane zawarte w przesłanej do nas korespondencji ( treść korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi). Dane pozyskane z korespondencji e-mail przetwarzamy tylko i wyłącznie przez okres jej przydatności dla wzajemnego kontaktu – do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Twoje dane nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnym, mogą być jedynie udostępnione naszym podwykonawcą ( tylko w minimalnym zakresie, do osiągnięcia danego celu), z którymi mamy podpisane umowy powierzania przetwarzania danych, jeżeli z treści korespondencji wynika potrzebn realizacji z naszej strony określonego świadczenia lub jest to w naszym uzasadnionym interesie.
Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami o ochronie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do poprawienia danych – sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych.
P.U.H. ECO-THERM jako PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dalej jako Rozporządzenie, informujemy że Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM jest PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, przetwarzane są przez P.U.H. ECO-THERM tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy z Administratorem Państwa danych osobowych. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych jedynie w niezbędnym zakresie i na podstawie umowy o powierzanie przetwarzania danych osobowych z Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenie danych i niekorzystanie z nich do własnych celów.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, i zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu obowiązywania umowy o powierzanie przetwarzania danych osobowych z Administratorem Państwa danych. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM wyznacza osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: e.luczynski@eco-therm.pl